سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

آمار متولدین دختر و پسر در بیمارستان و زایشگاه مریم در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۲۶۳۳ نفر می باشداز این تعداد، متولدین پسر سهم بیشتری داشتند که طبق آمار متولدین نوزاد دختر ۱۱۹۹ نفر و متولدین نوزاد پسر ۱۴۳۴ نفر می باشد.

نام های منتخب متولدین در بیمارستان و زایشگاه مریم در سال ۱۳۹۷

نام های پسر

نام های دختر

۱- رادین

۲- علی

۳- رایان

۴- کیان

۵- حسین

۶- آراد

۷- امیرعلی

۸- محمدطاها

۹- امیرسام

۱۰- محمدطاها

۱- نفس

۲- سلین

۳- مرسانا

۴- آوا

۵- النا

۶- هلما

۷- سلنا

۸- جانان

۹- سوگل

۱۰- نیکی