سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

 شرح وظایف واحد اسناد پزشکی

۱- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر و محاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.

۲- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده  از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی

۳- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه

۴- تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید

۵- رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است.

۶- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص

۷- تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمان های بیمه گر

۸- دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه

۹- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS