سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026شرح وظایف واحد اسناد پزشکی:

۱- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمان‌های بیمه‌گر و محاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می‌نماید.

۲- اخذ پرونده‌های بستری و سر‌‌پایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه‌ای پاراکلینیکی

۳- تفکیک پرونده‌ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه

۴- تهیه صورت حساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید

۵- رفع اشکالات از طرف کارشناس اعلام شده است.

۶- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده‌های اخذ شده از واحد ترخیص

۷- تهیه اسناد مربوط به پرونده‌های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمان‌های بیمه گر

۸- دریافت لیست کسورات از سازمان‌های بیمه‌گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه

۹- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS