سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

معاونت اداره ی مالی

امور مالی بیمارستان مریم با زیرمجموعه های ترخیص، صندوق، انبار و اموال (انبارمرکزی، انبار اموال، انبار تجهیزات پزشکی)، حقوق و دستمزد پرسنل، حقوق پزشکان، صدور سند، صدور چک(دریافت و پرداخت)، واحد رسیدگی، واحد امور قراردادها، واحد حسابداری عملیاتی، واحد بودجه و گزارشات، واحد بایگانی مدارک مالی، واحد صندوق پزشکان، مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشد.

 

  • محاسبه هزینه و ترخیص بیماران
  • ثبت پرونده بیمار و ارسال صورتحساب به بیمه ها
  • تهیه آمار درآمد ماهیانه و کارکرد پزشکان
  • ثبت برگه های سرپایی بیماران
  • دریافت فرانشیز نقدی بیماران و ثبت در کامپیوتر
  • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و پزشکان
  • پرداخت اسناد کارپردازی و سایر خریدهای بیمارستان