سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

فلسفه وجودی تشکیل واحد بهبود کیفیت، هدایت فعالیت های بیمارستان به سمت برآورده ساختن انتظارات مشتریان و رسیدن به استانداردهای به روز و اصلاح فرآیند های اجرایی است که از رویکرد های اساسی همه سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در سال های اخیراست. واحد بهبود کیفیت با شروع اجرای استاندارهای اعتباربخشی راه اندازی شد و در حال حاضر با دو کارشناس به فعالیت مشغول است. این واحد در قالب تیم مدیریت اجرایی بیمارستان، علاوه بر ایجاد هماهنگی های بین بخشی در راستای پیاده سازی استانداردها، نظارت بر فعالیت های انجام شده در محورهای کلیدی بیمارستان نظیر حقوق گیرنده خدمت، ایمنی بیمار و کمیته ها را نیز بر عهده دارد.

اهم وظایف و فعالیت ها :

    * پیاده سازی و نظارت بر اجرای استانداردهای اعتبار بخشی و سایر برنامه های مدیریت کیفیت

    * تدوین برنامه استراتژیک با هدایت تیم مدیریت اجرایی

    * تدوین برنامه عملیاتی سالانه، پایش مستمر میزان پیشرفت برنامه ها و گزارش به تیم مدیریت اجرایی

    * هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان

    * شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی

     * بیمار در بیمارستان و ارائه راه حل به کمیته بهبود کیفیت

     * تعیین، تصویب و تحلیل شاخص های عملکردی بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی

     * انجام ممیزی های سالانه از کلیه واحدهای بیمارستان به منظور سنجش میزان اجرایی شدن استانداردها

     * ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی

     * ارتقاء کیفیت خدمات

     * بهبود ایمنی بیمار و کارکنان

     * آموزش و توانمندسازی

     * رشد متوازن و تفکر سیستمی

     * اطمینان بخشی به مراجعه‌کنندگان و دولت در مورد کیفیت خدمات ارائه شده

     * تشویق واحدهای خدماتی برای بهبود دائمی از طریق ارزشیابی‌ های مداوم