سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

فلسفه وجودی تشکیل واحد بهبود کیفیت، هدایت فعالیت‌های بیمارستان به سمت بر‌آورده ساختن انتظارات مشتریان و رسیدن به استاندارد‌های به روز و اصلاح فرآیند‌‌های اجرایی است که از رویکرد‌‌های اساسی همه سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در سال‌های اخیراست. واحد بهبود کیفیت با شروع اجرای استاندارد‌های اعتباربخشی راه اندازی شد و در حال حاضر با دو کارشناس به فعالیت مشغول است. این واحد در قالب تیم مدیریت اجرایی بیمارستان، علاوه بر ایجاد هماهنگی‌های بین بخشی در راستای پیاده سازی استاندارد‌ها، نظارت بر فعالیت‌های انجام شده در محور‌های کلیدی بیمارستان نظیر حقوق گیرنده خدمت، ایمنی بیمار و کمیته‌ها را نیز بر عهده دارد.

اهم وظایف و فعالیت ها :

    * پیاده سازی و نظارت بر اجرای استاندارد‌های اعتبار‌‌‌بخشی و سایر برنامه های مدیریت کیفیت

    * تدوین برنامه استراتژیک با هدایت تیم مدیریت اجرایی

    * تدوین برنامه عملیاتی سالانه، پایش مستمر میزان پیشرفت برنامه‌ها و گزارش به تیم مدیریت اجرایی

    * هماهنگی و یکپارچه‌ سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت بیمارستان

    * شناسایی چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه‌های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی

     * بیمار در بیمارستان و ارائه راه حل به کمیته بهبود کیفیت

     * تعیین، تصویب و تحلیل شاخص‌های عملکردی بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی

     * انجام ممیزی‌های سالانه از کلیه واحد‌های بیمارستان به منظور سنجش میزان اجرایی شدن استاندارد‌ها

     * ایجاد نظام گزارش دهی خطا‌های پزشکی

     * ارتقاء کیفیت خدمات

     * بهبود ایمنی بیمار و کارکنان

     * آموزش و توانمند سازی

     * رشد متوازن و تفکر سیستمی

     * اطمینان بخشی به مراجعه‌کنندگان و دولت در مورد کیفیت خدمات ارائه شده

     * تشویق واحد‌های خدماتی برای بهبود دائمی از طریق ارزشیابی‌‌های مداوم