سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

واحد ایمنی بیمار

در بیمارستان مریم به منظور رعایت نکات ایمنی بیمار دستورالعمل «٩ راه حل ایمنی بیمار» با شماره شناسائی (WI-١۴-۶۴) تحت کنترل می باشد. اهم اقدامات انجام شده در راستای ایمنی بیمار در دفتر بهبود کیفیت بیمارستان به شرح زیر می باشد.

ایمنی بیمار– انجام بازدید‌های مدیریتی ایمن در بیمارستان

 – تدوین برنامه استراتژیک در بیمارستان با لحاظ کردن ایمنی بیمار به عنوان یک برنامه عملیاتی

– مسئول حاکمیت بالینی به عنوان مسئول ایمنی بیمار جهت کنترل مباحث ایمن

– وجود یک نفر از پرسنل بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.

– جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر به صورت مرتب در بیمارستان برگزار می‌شود.

– ایمنی بیمار به عنوان اهداف اختصاصی بیمارستان، تدوین شده است.

– به منظور رعایت ایمنی بیمار دستورالعمل کنترل عفونت تدوین شده است.

– بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات کافی به منظور تضمین ارتقاء ضدعفونی و استرایلیزاسیون می‌باشد.

– در بیمارستان کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات به صورت پیش‌گیرانه منظم و دوره‌ای مدیریت می شود. (روش اجرائی کالیبراسیون به شماره شناسایی PR-٠١-٧۶ و دستورالعمل های (PM)

– بیمارستان به صورت منظم تجهیزات معیوب و خراب را تعمیر، تعویض و یا از رده خارج می‌نماید.

– بیمارستان بیماران را نسبت به ابراز انتقاد و بیان دیدگاه هایشان تشویق می‌کند.

– بیمارستان نظرات بیماران و همراهان آنان را با استفاده از ابزار مختلف مانند: مطالعات پیمایشی رضایت سنجی (FO-١٢-٨٢) ، بازدیدهای هیات مدیره، پیگیری شکایات و صندوق پیشنهادات و گروه‌های اجتماعی اخذ می‌نماید.

– بیمارستان به شکایات بیماران با ارسال بازخورد به آنان و توضیح در ارتباط با چگونگی مدیریت هر یک از موارد شکایات و تغییرات و اقدامات اصلاحی انجام شده به منظور اجتناب از وقوع مجدد شکایات، پاسخ می‌دهد. (فرایند رسیدگی به شکایت با شماره شناسائی (PS-٠١-٧٢)

– بیمارستان داری نمازخانه می باشد و نیازهای روحانی و مذهبی بیماران را بر آورده می‌نماید.

– کارکنان بیمارستان از خانواده بیماران در حال احتضار حمایت می‌نمایند. (دستورالعمل بیمار در حال احتضار به شماره شناسائی (WI-٨۶-٧۵)

– بیمارستان ایمنی خون و فرآورده های خونی را تضمین می‌نماید.

– بیمارستان دارای سیستم پایش عفونت های مکتسبه از مراقبت سلامت می‌باشد.

– بیمارستان دارای سیستم ایمن مدیریت دفع پسماندها می‌باشد.