سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

سلامت مهم ترین ابعاد ارائه خدمات سلامت است. آموزش سلامت به بیمار در بر‌‌گیرنده تمام فعالیت‌‌های آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزش‌‌های درمانی، آموزش‌‌های درمانی، آموزش‌‌های بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود بی‌مراقبتی صورت می گیرد . آموزش به بیماران یکی از شاخص‌‌های کیفیت پذیرفته شده درمانی است.

فواید و نتایج مثبت آموزش به بیماران:

  1. کاهش هزینه‌های مراقبت‌‌های بهداشتی
  2. افزایش کیفیت مراقبت‌‌ها
  3. کمک به بیمار در بدست آوردن استقلال و خود‌‌کفایی بیشتر

فعالیت‌‌های کلی واحد آموزش سلامت در بیمارستان :

انجام نیاز سنجی آموزشی و تهیه محتواهای آموزشی بر اساس نیاز سنجی های بیماران
تهیه حدود ۳۰۰ عنوان محتوای آموزشی در زمینه بیماریهای مختلف داخلی و انواع حراجی‌‌ها و مراقبت‌‌های پس از آن‌‌ها برای بیماران بستری شده در بیمارستان
برگزاری کلاس آموزش همگانی هر ماه توسط متخصصان محترم بیمارستان ( هر ماه یک متخصص )
برگزاری برنامه آموزش گروهی هر هفته توسط رابطین در بخش‌های درمانی
اصلاح فرم آموزش به بیمار ( زمان ترخیص ) طبق سنجه‌‌‌های اعتبار‌‌بخشی
تهیه پوستر راهنمای بیماران بستری از بدو پذیرش تا ترخیص
پخش تیزر‌‌‌های آموزشی به موضوعات بیماری‌‌های شایع از تلویزیون‌‌های موجود در سالن‌‌های انتظار
راند مسئول آموزش سلامت از بخش‌‌های درمانی بر اساس چک لیست وزارت‌‌خانه و پایش اثر‌‌بخشی آموزش پرستار به بیمار
تهیه راهنمای بدو ورود (قوانین و مقررات) برای تمام بخش‌‌های درمانی