سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

واحد آموزش

سلامت مهم ترین ابعاد ارائه خدمات سلامت است. آموزش سلامت به بیمار در بر گیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزش های درمانی، آموزش های درمانی، آموزش های بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود بی مراقبتی صورت می گیرد . آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است.

فواید و نتایج مثبت آموزش به بیماران:

  1. کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی
  2. افزایش کیفیت مراقبت ها
  3. کمک به بیمار دربدست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر

فعالیت های کلی واحد آموزش سلامت در بیمارستان :

انجام نیازسنجی آموزشی و تهیه محتواهای آموزشی بر اساس نیازسنجی های بیماران
تهیه حدود ۳۰۰ عنوان محتوای آموزشی در زمینه بیماریهای مختلف داخلی و انواع حراجی ها و مراقبت های پس از انها برای بیماران بستری شده در بیمارستان
برگزاری کلاس آموزش همگانی هر ماه توسط متخصصان محترم بیمارستان ( هر ماه یک متخصص )
برگزاری برنامه آموزش گروهی هر هفته توسط رابطین در بخش های درمانی
اصلاح فرم آموزش به بیمار ( زمان ترخیص ) طبق سنجه های اعتباربخشی
تهیه پوستر راهنمای بیماران بستری از بدو پذیرش تا ترخیص
پخش تیزرهای آموزشی به موضوعات بیماری های شایع از تلویزیون های موجود در سالن های انتظار
راند مسئول آموزش سلامت از بخش های درمانی بر اساس چک لیست وزارت خانه و پایش اثر بخشی آموزش پرستار به بیمار
تهیه راهنمای بدو ورود ( قوانین و مقررات) برای تمام بخش های درمانی