سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

معرفی واحد آموزش و توانمند سازی بیمارستان و زایشگاه مریم

رسالت واحد آموزش بیمارستان و زایشگاه مریم ، آمورش و توانمند‌سازی پرسنل شاغل در کلیه واحد/ بخش‌های بیمارستان از طریق ارتقاءِ سطح علمی آنان و آموزش‌های حرفه‌ای می‌باشد. این واحد زیر‌نظر سوپروایزر آموزشی بیمارستان اداره می‌شود. در هر کدام از واحدها و بخش‌های بیمارستان نیز رابطین آموزشی همسو با سیاست‌های این واحد به فعالیت می‌پردازند.

  رسالت واحد آموزش:

ارتقاءِ سطح آموزشی و به نیازهای آموزشی پرسنل را در راستای رسالت بیمارستان بر عهده دارد.

ارتقاءِ فرایندهای آموزشی متناسب با مهارت‌ها و دانش کلیه کارکنان بیمارستان با نیازهای بیمارستان و الزامات شغلی‌شان در راستای فلسفه وجودی بیمارستان و با هدف فرصت‌های یادگیری،‌ پیشرفت فردی و حرفه‌ای کارکنان

چشم انداز واحد آموزش :

واحد آموزش بیمارستان و زایشگاه مریم  در نظر دارد با هدف به انجام رساندن رسالت خود و اجابت نیازهای بیماران در جهت استقرار استانداردهای اعتبار بخشی ملی ایران و در راستای چشم انداز بیمارستان از طریق مدیریت و آموزش صحیح نیروی انسانی با رویکرد توسعه توانمندی‌های علمی و عملی کارکنان واجد صلاحیت با قابلیت بهره‌برداری مناسب از فناوری‌ها و نوآوری‌ها ، خدماتی کارآمد و اثربخش تضمین شده ارائه دهد.

اهداف واحد آموزش

هدف:

ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد پرسنل کادر پرستاری و مامایی بیمارستان و زایشگاه مریم ، به منظور بهبود بهره‌وری فردی و سازمانی کارکنان در مرکز

اهداف جزئی:

 • افزایش اثربخشی آموزش پرسنل جدیدالورود (اهداف کوتاه مدت)
 • افزایش رضایتمندی حاصل از آموزش (اهداف میان مدت )
 • ارتقاء سطح کیفی عملکرد پرسنل پرستاری از طریق افزایش سطح دانش و مهارت (اهداف بلند مدت)

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

 سوپروایزر آموزشی، پرستاری است که مسؤولیت‌های فعالیت‌‌های آموزشی و پژوهشی پرستاری مرکز آموزشی – درمانی تحت نظارت مدیر پرستاری و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .

 شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت به شرح زیر می‌باشند :

 • تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
 • تعیین نیازهای آموزشی (مددجو و خانواده ، رده‌های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )
 • تعیین اولویت‌های آموزشی و تدوین برنامه‌های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 • اجرای برنامه‌های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه‌ها
 • تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های آموزشی بخش‌های مرتبط
 • تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان
 • هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه‌های پرستاری و مامائی (این مرکز آموزشی نمی باشد )
 • پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی
 • تشکیل کمیته آموزش پرستاری
 • هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 • پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان
 • همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش
 • همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 • برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی
 • ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و )
 • همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 •  هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

             الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری

             ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

              ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

 • هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 • هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 • ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری
 • کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 • کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 • کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحد‌ها
 •   ارزیابی اثر‌بخشی آموزش‌های انجام شده از طریق:

              – کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

              – بررسی رضایتمندی مددجویان

               – بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری

 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری
 •  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

سیاست های آموزشی بیمارستان و زایشگاه مریم

 • آموزش به بیمار در زمان ورود بیمار به بیمارستان
 • آموزش به بیمار در حین بستری در بخش
 • آموزش به بیمار در زمان بستری
 • آموزش به بیمار در زمان ترخیص
 • ثبت آموزش‌های داده شده به بیماران در پرونده
 • ارتقاء آموزش همگانی در بیمارستان
 • ارتقاء فرآیندهای آموزشی بیمارستان
 • ارتقاء اثر‌بخشی آموزش‌های داده شده به بیمار
 • آموزش به بیمار در راستای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان
 • حفظ و ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری