سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

سلامت مهم ترین ابعاد ارائه خدمات سلامت است. آموزش سلامت به بیمار در بر‌‌گیرنده تمام فعالیت‌‌های آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزش‌‌های درمانی، آموزش‌‌های درمانی، آموزش‌‌های بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود بی‌مراقبتی صورت می گیرد. آموزش به بیماران یکی از شاخص‌‌های کیفیت پذیرفته شده درمانی است.

فواید و نتایج مثبت آموزش به بیماران

 1. کاهش هزینه‌های مراقبت‌‌های بهداشتی
 2. افزایش کیفیت مراقبت‌‌ها
 3. کمک به بیمار در بدست آوردن استقلال و خود‌‌کفایی بیشتر

فعالیت‌‌های کلی واحد آموزش سلامت در بیمارستان 

 • انجام نیاز سنجی آموزشی و تهیه محتواهای آموزشی بر اساس نیاز سنجی‌های بیماران
 • تهیه حدود ۳۰۰ عنوان محتوای آموزشی در زمینه بیماریهای مختلف داخلی و انواع حراجی‌‌ها و مراقبت‌‌های پس از آن‌‌ها برای بیماران بستری شده در بیمارستان
 • برگزاری کلاس آموزش همگانی هر ماه توسط متخصصان محترم بیمارستان (هر ماه یک متخصص)
 • برگزاری برنامه آموزش گروهی هر هفته توسط رابطین در بخش‌های درمانی
 • اصلاح فرم آموزش به بیمار ( زمان ترخیص ) طبق سنجه‌‌‌های اعتبار‌‌بخشی
 • تهیه پوستر راهنمای بیماران بستری از بدو پذیرش تا ترخیص
 • پخش تیزر‌‌‌های آموزشی به موضوعات بیماری‌‌های شایع از تلویزیون‌‌های موجود در سالن‌‌های انتظار
 • راند مسئول آموزش سلامت از بخش‌‌های درمانی بر اساس چک لیست وزارت‌‌خانه و پایش اثر‌‌بخشی آموزش پرستار به بیمار
 • تهیه راهنمای بدو ورود (قوانین و مقررات) برای تمام بخش‌‌های درمانی