سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

عفونت چیست؟

عفونت زمانی در بدن ایجاد می‌شود که میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا از مانعِ دفاعی بدن بگذرند و در بدن میزبان مستقر شوند. سپس تکثیر شده و روابطی با میزبان خود برقرار سازند که معمولاً برای میزبان زیان‌آور خواهد بود.

بیماری‌های عفونی

بیماری‌هایی هستند که توسط میکروارگانیسم‌ها (پروتوزواها- میکروب‌ها- ویروس‌ها- قارچ‌ها) ایجاد می‌شوند.

آموزش کنترل عفونتعفونت‌های بیمارستانی

 • عفونتی که به‌صورت محدود و در اثر واکنش‌های بیماری‌زای مرتبط با عامل عفونی یا سموم آن در بیمارستان ایجاد می‌شود.
 • حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.
 • درزمان پذیرش، فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دورۀ نهفتگی خود نباشد.

اهمیت عفونت‌های بیمارستانی

عفونت‌های بیمارستانی از چند جنبه حائز اهمیت می‌باشند:

 1. مرگ‌ومیر و ناخوشی بیماران
 2. افزایش طول مدت بستری بیماران در بیمارستان
 3. افزاش هزینه‌های ناشی از طولانی شدن اقامت بیماران، اقدامات تشخیصی و درمانی

پرستار کنترل عفونت

نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کمیتۀ کنترل عفونت بیمارستان است. نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب بین بخش‌های بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت می‌باشد. متخصص عفونی بیمارستان ریاست کمیته کنترل عفونت بیمارستان را به عهده دارد و جلسات آن ماهانه تشکیل می‌شود.

شرح وظایف پرستار کنترل عفونت

 • شناسایی موارد عفونت بیمارستانی بر اساس تعاریف استاندارد NNIS برای چهار عفونت شایع و گزارش منظم آنها با فرم‌های مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان.
 • بررسی نوع عفونت و میکروارگانیسم عامل آن.
 • مشارکت در آموزش پرسنل درمانی و خدماتی در رابطه با راه‌های پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی.
 • برنامه‌های آموزشی برای بیماران و همراهان آنها در زمینه‌های پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی از طریق توزیع پمفلت، پوستر و ارائۀ آموزش‌های چهره به چهره.
 • شرکت در نظام مراقبت از عفونت‌های بیمارستانی.
 • بیماریابی با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخیص و تعیین کد بیماری فرم شماره یک را تکمیل و ارائه به کمیتۀ کنترل عفونت بیمارستان.
 • آموزش و توجیه سرپرستاران بخش‌ها و سوپروایزر آزمایشگاه برای گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت.
 • مشارکت پژوهشی در زمان بروز اپیدمی.
 • همکاری و مشارکت با کارشناس بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شهرستان برای انجام بازدیدهای نظارتی و ارزیابی.
 • ارائه پروتکل‌های درمان با آنتی‌بیوتیک بر اساس مصوبات کمیته کنترل عفونت بیمارستان، شهرستان و دانشگاه به بخش‌های مختلف برای مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی.
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی برای پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی به کمیتۀ کنترل عفونت بیمارستان.
 • کمک به ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های بیمارستان در زمینۀ اقدامات پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی بر اساس چک لیست‌های نظارت و ارزشیابی یکسان مصوب کمیتۀ کشوری.
 • پیگیری انجام اقدامات لازم پس از آسیب‌های ناشی از اجسام تیز و برندۀ آلوده در کادر بهداشتی.
 • همکاری و هماهنگی باسایر کمیته‌های بیمارستانی در زمینۀ اهداف مشترک.
 • ارائۀ نظرات مشورتی و کارشناسی مربوط به بهداشت.