سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفتهشیفتپزشکانساعت حضور
یکشنبهصبحدکتر مهدی مرادی۱۱/۳۰-۱۲/۳۰
ظهر