سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

مدارک مورد نیاز جهت بستری بیمار

شماره

مدارک

زایمان

بستری نوزاد

۱ کپی تمام صفحات شناسنامه همسر و خود بیمار بله بله
۲ کپی پشت و روی کارت ملی همسر و خود بیمار بله بله
۳ کپی صفحه اول بیمه شده و کپی دفترچه بیمه گر اصلی بله بله
۴ کارت بیمه درمانی بله بله
۵ کپی تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر و کودک بله
۶ کپی پشت و روی کارت ملی پدر و مادر بله
۷ کپی گواهی تولد نوزاد بله