سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

دکتر حسین کریمی

فوق تخصص نوزادان
بیمارستان مریم
بخش اطفال
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر مهدی مرادی

فوق تخصص نوزادان
بیمارستان مریم
بخش اطفال
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر بابک بیگی

فوق تخصص نوزادان
بیمارستان مریم
بخش اطفال
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات