سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

دکتر علیرضا علیجانی

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
بیمارستان مریم
بخش عمومی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر حمیدرضا سالاری

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
بیمارستان مریم
بخش عمومی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر عیسی جاسم زاده

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
بیمارستان مریم
بخش عمومی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر رسول خوشنواز

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
بیمارستان مریم
بخش عمومی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر امید نامداری

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
بیمارستان مریم
بخش عمومی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر شکوه شاه مرادی

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
بیمارستان مریم
بخش عمومی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر رضا فرمانبردار

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
بیمارستان مریم
بخش عمومی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات