سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

دکتر شیوا شایسته فر

بخش کودمان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر پریسا شاهرودی

متخصص کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر مرضیه شیرزاد

متخصص کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش صفحات

دکتر امین جعفریان

بخش کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر نیما سیفی مقدم

بخش کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر محمد نیک پندار

متخصص کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
نمایش مشخصات

دکتر نسرین فتاحی

بخش کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر گودرزی

بخش کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر خزایی

بخش کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر رضا حکمتیان

بخش کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر حامد زندی

بخش کودکان و نوزادان
بیمارستان مریم
بخش کودکان
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات