سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفته شیفت ساعات حضور
همه روزه صبح  ۱۰/۳۰-۱۳/۳۰
عصر ۱۷-۱۹