سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفتهشیفتساعات حضور
همه روزهصبح ۱۰/۳۰-۱۳/۳۰
عصر۱۷-۱۹