سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفتهشیفتپزشکانساعت حضور
شنبهصبحدکتر سیده فریبا بهنام۹-۱۱
عصردکتر اکرم رحیمی۱۷-۱۹
یکشنبهصبحدکتر معصومه عابد۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
ظهردکتر فاطمه نوروزی۱۸-۱۹
دو‌شنبهصبحدکتر ماندانا منظوری لشگری۹/۳۰-۱۱/۳۰
عصردکتر فهیمه ملک افضلی۱۷-۱۹
سه‌شنبهصبحدکتر ملیحه قدس روحانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
عصردکتر زینب کهتری۱۷-۱۹
چهار‌شنبهصبحدکتر سکینه قربانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
عصردکتر معصومه عابد/ دکتر زینب کهتریبا تعیین وقت قبلی
پنج‌شنبهصبحشیفت در گردش۱۰-۱۱/۳۰
عصردکتر سکینه قربانی۱۷-۱۹

پریناتولوژی:

 

 

ایام هفتهشیفتپزشکانساعت حضور
شنبهصبح
عصر دکتر نرگس ندیم‌زاده ۱۵/۳۰-۱۷