سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفتهشیفتپزشکانساعت حضور
دو‌شنبه
دکتر مجتبی بابایی رادبا تعیین وقت قبلی
سه‌شنبه
دکتر ماهرخ فرخیبا تعیین وقت قبلی
چهار‌شنبه
دکتر رضا دهقان نیریبا تعیین وقت قبلی