سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفتهشیفتپزشکانساعت حضور
دو‌شنبهصبحدکتر سارا پذیرا۹/۳۰-۱۰/۳۰
عصر

شنوایی سنجی

 

ایام هفتهشیفتپزشکانساعت حضور
یکشنبهصبح
عصردکتر اعظم السادات طباطبایی۵-۶