بخش اطفال

لابی
آسانسور
طبقه 3 (بلوک A)
بخش اطفال
اتاق اطفال
اتاق رگ‌گیری