بخش اطفال

لابی
آسانسور
طبقه 3 (بلوک A)
بخش اطفال
اتاق اطفال
اتاق رگ‌گیری

مسیر دسترسی

  • لابی
  • آسانسور
  • طبقه 3 (بلوک A)
  • بخش اطفال
  • اتاق اطفال
  • اتاق رگ‌گیری