بخش جراحی مردان

لابی
آسانسور
طبقه 5 (بلوک B)
راهروی بخش مردان
اتاق بخش مردان