بخش جراحی زنان

لابی
آسانسور
طبقه 3 (بلوک B)
بخش زنان
اتاق زنان

مسیر دسترسی

  • لابی
  • آسانسور
  • طبقه 3 (بلوک B)
  • بخش زنان
  • اتاق زنان