بخش جراحی زنان

لابی
آسانسور
طبقه 3 (بلوک B)
بخش زنان
اتاق زنان