آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
یکشنبهصبح--
یکشنبهعصردکتر اعظم السادات طباطبایی۵-۶