سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست های راهبردی، از وظایف اصلی واحد IT می باشد. در راستای وظیفه اصلی این واحد، استفاده از تکنولوژی های روز فن آوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج داده ها، شفاف سازی و نیز صحه گذاری بر درستی داده ها می شود و در دستور کار واحد قرار می گیرد.

 ایجاد، حفظ و نگهداری بستر مناسب انجام امور جاری سازمان، با استفاده از فن آوری اطلاعات، یکی دیگر از وظایف واحد IT می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده ها، در جهت رشد قدرت تصمیم گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت های واحد IT  می باشد.

پوزیشن واحد در چارت سازمانی:

واحد IT زیر نظر مدیریت بیمارستان انجام وظیفه می نماید.

شرح وظایف واحد:

۱- رعایت اصل تکریم ارباب رجوع

۲- وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

۳- شرکت در جلسات

۴- همکاری در انجام برنامه ها و اهداف مرتبط

۵- انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

۶- ایجاد بستر مناسب برای استقرار  ICT Master Plan  به کمک مشاوران و مجریان نخبه

۷- نیازسنجی و استفاده ازتکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT

۸- انتخاب پیمانکاران مجرب با حسن سابقه و عقد قرارداد با ایشان

۹- توسعه Benchmarking از نمونه های موفق استفاده IT در حوزه های درمانی

۱۰- ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT در سطوح مختلف سازمانی

۱۱- رابط بین بیمارستان و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه IT در بیمارستان

۱۲- ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به صورتهای بی سیم و با سیم به عنوان ابزاری مهم و کارآمد

۱۳- مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی

۱۴- دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه