آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
یکشنبهظهر دکتر حسام جواهری۱۶-۱۷
دوشنبهظهر دکتر عمادالدین۱۲-۱۷/۳۰
سه‌شنبهظهر دکتر عمادالدین۱۲-۱۷/۳۰
چهار‌شنبهظهر دکتر عمادالدین۱۲-۱۷/۳۰