آدرس

ایران، البرز، کرج، خیابان ۴۵ متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن

۰۲۶-۳۳۵۰۹۳۲۳

۰۲۶-۳۳۵۰۲۳۴۷