آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح--
شنبهعصردکتر سیامک مرادی۱۷-۱۹