آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
چهارشنبهصبحدکتر آرش معماریان۱۰-۱۲