آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه - چهارشنبه---

جهت هماهنگی و مشاوره بیهوشی ساعت ۹:۳۰ با پذیرش کلینیک تماس حاصل فرمائید.