آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهظهردکتر امیررضا هژبربیان۱۲
یکشنبهظهردکتر امیررضا هژبربیان۱۲
دوشنبهظهردکتر جعفر رجائی۱۲
سه‌شنبهظهردکتر جعفر رجائی۱۲