آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
دو‌شنبهدکتر مجتبی بابایی رادبا تعیین وقت قبلی
سه‌شنبه-دکتر ماهرخ فرخیبا تعیین وقت قبلی
چهار‌شنبه-دکتر رضا دهقان نیریبا تعیین وقت قبلی