بیمارستان مریم
محبوبه جهانگیر

محبوبه جهانگیر

مدیریت پرستاری
شهناز یوسف زاده

شهناز یوسف زاده

سوپروایزر آموزش
فاطمه دشوارپسند

فاطمه دشوارپسند

سوپروایزر عفونت
فاطمه پنجعلیزاده

فاطمه پنجعلیزاده

سوپروایزر بالینی
پریسا مقیمی

پریسا مقیمی

سوپروایزر بالینی

حمید یعقوبی

حمید یعقوبی

سوپروایزر بالینی
آزاده حافظی

آزاده حافظی

سوپروایزر بالینی
هاله میرزاده

هاله میرزاده

منشی