بیمارستان مریم
محبوبه جهانگیر

محبوبه جهانگیر

مدیریت پرستاری
شهناز یوسف زاده

شهناز یوسف زاده

سوپروایزر آموزش
فاطمه دشوارپسند

فاطمه دشوارپسند

سوپروایزر کنترل عفونت

فاطمه پنجعلیزاده

فاطمه پنجعلیزاده

سوپروایزر بالینی
حمید یعقوبی

حمید یعقوبی

سوپروایزر بالینی
آزاده حافظی

آزاده حافظی

سوپروایزر بالینی
جهانبخش محمدی

جهانبخش محمدی

سوپروایزر بالینی
بهاره طهماسبی

بهاره طهماسبی

سوپروایزر بالینی
هاله میرزاده

هاله میرزاده

منشی