درخواست همکاری

متقاضی محترم در صورت تمایل به همکاری با بیمارستان مریم فرم ذیل را تکمیل نمایید. در صورت نیاز به تخصص شما، پس از بررسی رزومه از شما برای مصاحبه دعوت خواهد شد.
    نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان