آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح دکتر سیده فریبا بهنام۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
شنبهعصردکتر خندان زرندی نژاد۱۶-۱۷
یکشنبهصبح دکتر لیلا ملاحسنی۱۷-۱۹
یکشنبهعصردکتر فاطمه نوروزی۱۷-۱۹
دوشنبهصبح دکتر ماندانا منظوری لشگری ۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
دوشنبهعصردکتر فهیمه ملک افضلی۱۷-۱۹
سه شنبهصبح دکتر زینب کهتری۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
سه شنبهعصردکتر کریمی۱۷-۱۹
چهارشنبهصبح دکتر سکینه قربانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
چهارشنبهعصردکتر خندان زرندی نژاد۱۷-۱۹
پنج شنبهصبح دکتر فریبا یحیی زاده۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
پنج شنبهعصردکتر سکینه قربانی۱۷-۱۹