آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر سیده فریبا بهنام۹-۱۱
شنبهظهردکتر اکرم رحیمی۱۷-۱۹
یکشنبهصبحدکتر شادی خلخالی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
یکشنبهظهردکتر فاطمه نوروزی۱۸-۱۹
دوشنبهصبحدکتر ماندانا منظوری لشگری۹/۳۰-۱۱/۳۰
دوشنبهظهردکتر فهیمه ملک افضلی۱۷-۱۹
سه شنبهصبحدکتر معصومه عابد۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
سه شنبهظهردکتر زینب کهتری۱۷-۱۹
چهارشنبهصبحدکتر سکینه قربانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
چهارشنبهظهردکتر صدرخانلوبا تعیین وقت قبلی
پنج شنبهصبحشیفت در گردش
(دکتر فریبا یحیی زاده- دکتر کریمی)
۱۰-۱۱/۳۰
پنج شنبهظهردکتر سکینه قربانی۱۷-۱۹