آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح دکتر سیده فریبا بهنام۱۱/۳۰-۱۲/۳۰
یکشنبهصبح دکتر لیلا ملاحسنی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
یکشنبهعصردکتر فاطمه نوروزی۱۸-۱۹
دوشنبهصبح دکتر ماندانا منظوری لشگری ۱۱/۳۰-۱۲/۳۰
سه شنبهصبح دکتر زینب کهتری۱۰/۴۵-۱۱/۳۰
چهارشنبهصبح دکتر سکینه قربانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
چهارشنبهعصردکتر خندان زرندی نژاد۱۶-۱۷
پنج شنبهصبح دکتر فریبا یحیی زاده۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
پنج شنبهعصردکتر سکینه قربانی۱۷/۳۰-۱۸/۳۰