آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح دکتر سیده فریبا بهنام۹-۱۱
شنبهظهردکتر اکرم رحیمی۱۷-۱۹
یکشنبهصبح دکتر معصومه عابد۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
یکشنبهظهردکتر فاطمه نوروزی۱۸-۱۹
دوشنبهصبح دکتر ماندانا منظوری لشگری ۹/۳۰-۱۱/۳۰
دوشنبهظهردکتر فهیمه ملک افضلی۱۷-۱۹
سه شنبهصبح دکتر ملیحه قدس روحانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
سه شنبهظهردکتر زینب کهتری۱۷-۱۹
چهارشنبهصبح دکتر سکینه قربانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
چهارشنبهظهردکتر معصومه عابد/ دکتر زینب کهتریبا تعیین وقت قبلی
پنج شنبهصبح شیفت در گردش۱۰-۱۱/۳۰
پنج شنبهظهردکتر سکینه قربانی۱۷-۱۹