آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر سیده فریبا بهنام۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
شنبهعصردکتر خندان زرندی نژاد۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
یکشنبهصبحدکتر لیلا ملاحسنی۱۷-۱۹
یکشنبهعصردکتر فاطمه نوروزی۱۷-۱۹
دوشنبهصبحدکتر ماندانا منظوری لشگری۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
دوشنبهعصردکتر فهیمه ملک افضلی۱۷-۱۹
سه شنبهصبحدکتر زینب کهتری۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
سه شنبهعصردکتر کریمی۱۷-۱۹
چهارشنبهصبحدکتر سکینه قربانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
چهارشنبهعصردکتر خندان زرندی نژاد۱۷-۱۹
پنج شنبهصبحدکتر فریبا یحیی زاده۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
پنج شنبهعصردکتر سکینه قربانی۱۷-۱۹