آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
یکشنبهعصردکتر صلاح الدین دلشاد۱۶-۲۰
دوشنبهصبح دکتر شمس الدین عاملی۱۱-۱۳
سه‌شنبه-دکتر صلاح الدین دلشاد۱۶-۲۰/۳۰