آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهعصردکتر صلاح الدین دلشاد۱۶-۲۰
چهارشنبهعصردکتر صلاح الدین دلشاد۱۶-۲۰/۳۰