آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
دو‌شنبهعصردکتر فرشید آچاک۴-۵