آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
دو‌شنبهصبحدکتر سارا پذیرا۹/۳۰-۱۰/۳۰
دو‌شنبهظهر--