تصویربرداری

لابی
آسانسور
طبقه 2- (بلوک B)
پذیرش تصویربرداری
اتاق تصویربرداری
اتاق سونوگرافی

مسیر دسترسی

  • لابی
  • آسانسور
  • طبقه 2- (بلوک B)
  • پذیرش تصویربرداری
  • اتاق تصویربرداری
  • اتاق سونوگرافی