تصویربرداری

لابی
آسانسور
طبقه 2- (بلوک B)
پذیرش تصویربرداری
اتاق تصویربرداری
اتاق سونوگرافی