آزمایشگاه

لابی
آسانسور
طبقه 2 (بلوک B)
آزمایشگاه
پذیرش آزمایشگاه

مسیر دسترسی

  • لابی
  • آسانسور
  • طبقه 2 (بلوک B)
  • آزمایشگاه
  • پذیرش آزمایشگاه