آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح دکتر اعظم السادات طباطبایی۱۰/۴۵-۱۲/۴۵