آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبحدکتر سیده فریبا بهنام۹-۱۱
شنبهظهردکتر اکرم رحیمی۱۷-۱۹
یکشنبهصبحدکتر معصومه عابد۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
یکشنبهظهردکتر فاطمه نوروزی۱۸-۱۹
دوشنبهصبحدکتر ماندانا منظوری لشگری۹/۳۰-۱۱/۳۰
دوشنبهظهردکتر فهیمه ملک افضلی۱۷-۱۹
سه شنبهصبحدکتر ملیحه قدس روحانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
سه شنبهظهردکتر زینب کهتری۱۷-۱۹
چهارشنبهصبحدکتر سکینه قربانی۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
چهارشنبهظهردکتر معصومه عابد/ دکتر زینب کهتریبا تعیین وقت قبلی
پنج شنبهصبحشیفت در گردش۱۰-۱۱/۳۰
پنج شنبهظهردکتر سکینه قربانی۱۷-۱۹