آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
یکشنبهصبحدکتر مهدی مرادی۱۱/۳۰-۱۲/۳۰
یکشنبهظهر--