آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهظهردکتر محمدرضا یوسفی۱۴-۱۵/۳۰
سه‌شنبهصبحدکتر حسین سخی‌پور۹-۱۱