آوای اول
نام دوره
تاریخ برگزاریساعتمدرسامتیازمجوزگروه هدف
مهارت های برقراری ارتباط۹۸/۰۷/۱۰۹-۱۲خانم پژوم، خانم جهانگیر۶ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
پیشگیری و مدیریت زخم بستر۹۸/۰۷/۱۷۹-۱۲خانم دکتر صنیع پی و خانم حاجی علمداری۶ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
عفونت های بیمارستانی۹۸/۰۷/۲۴۹-۱۲خانم دشوارپسند ، خانم جهانگیر۵ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
مدیریت برنامه ریزی۹۸/۰۸/۰۸۹-۱۲خانم جهانگیر ،خانم یوسف زاده۶ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
مهارت های بالینی در پرستاری۹۸/۰۸/۲۲۹-۱۲خانم دکتر ستوده ،خانم گروسی ،خانم نیکنام ، خانم زرین کلاه۶ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
مراقبت های قبل و حین و بعد از عمل جراحی۹۸/۰۸/۲۹۹-۱۲خانم دکتر ستوده ،آقای دکتر رضایی۶ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
آشنایی با دارو های ترالی کد۹۸/۰۹/۰۶۹-۱۲خانم دکتر صنیع پی ،خانم دشوارپسند۶ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
بیماری تب های خونریزی دهنده کریمه کنگو و بوتولیسم۹۸/۰۹/۲۰۹-۱۲۶ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی
ارزیابی ریسک (fmea)۹۸/۰۹/۲۷۹-۱۲مهندس کشمیری۶ ساعتآموزش مداومکلیه کارکنان درمان (کارشناسان پرستاری، مامایی، کاردان و کارشناس بیهوشی، اتاق عمل) و فوریت‌های پزشکی