آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح--
شنبهظهردکتر روناک تمدن۱۵/۳۰-۱۶/۳۰