آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهظهردکتر مصطفی گلکار۱۴-۱۷/۳۰
دوشنبهظهردکتر مصطفی گلکار۱۴-۱۷/۳۰
دوشنبهعصردکتر بلال دلشاد
(فوق تخصص جراحی پستان)
۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
چهارشنبهظهردکتر مصطفی گلکار۱۴-۱۷/۳۰
چهارشنبهعصردکتر بلال دلشاد
(فوق تخصص جراحی پستان)
۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
(یک هفته در میان)
پنج‌شنبهعصردکتر بلال دلشاد
(فوق تخصص جراحی پستان)
۱۷/۳۰-۲۰/۳۰
(یک هفته در میان)