آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
دوشنبهعصردکتر بلال دلشاد۱۷:۳۰-۲۰
چهارشنبهعصردکتر بلال دلشاد۱۷:۳۰-۲۰ (یک‌هفته در میان)
پنج‌شنبهصبحدکتر بلال دلشاد۱۰:۳۰-۱۳ (یک‌هفته در میان)