آوای اول

اولین آوای آرتین

/
به نام خداوند بخشنده ی مهربان خدا را شکر و سپاس می گوئیم که …
آوای اول

اولین آوای آوا

/
به نام خداوند بخشنده ی مهربان خدا را شکر و سپاس می گوئیم که …
آوای اول

اولین آوای مهدیار

/
به نام خداوند بخشنده ی مهربان خدا را شکر و سپاس می گوئیم که …