بیمارستان مریم
دکتر سوسن ستوده خصال

دکتر سوسن ستوده خصال

متخصص بیهوشی و ICU
دکتر زیبا باقریان

دکتر زیبا باقریان

متخصص بیهوشی و ICU
دکتر پرویز آزاد

دکتر پرویز آزاد

متخصص بیهوشی و ICU
دکتر رضا رضائی

دکتر رضا رضائی

متخصص بیهوشی و ICU