بیمارستان مریم
دکتر غلامرضا باقرزاده

دکتر غلامرضا باقرزاده

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)