بیمارستان مریم
دکتر غلامررضا باقرزاده

دکتر غلامررضا باقرزاده

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)