بیمارستان مریم
دکتر شبنم عبدی

دکتر شبنم عبدی

دکترای جنین شناسی
دکتر مژده صالح نیا

دکتر مژده صالح نیا

دکترای جنین شناسی
دکتر نرگس ندیم زاده

دکتر نرگس ندیم زاده

دکترای جنین شناسی

دکتر رمضان خانبابائی

دکتر رمضان خانبابائی

دکترای جنین شناسی