بیمارستان مریم
دکتر مهناز صنیع پی

دکتر مهناز صنیع پی

متخصص بیماری‌های عفونی
دکتر رضا صداقت

دکتر رضا صداقت

متخصص بیماری‌های عفونی
دکتر امیر الهی فر

دکتر امیر الهی فر

متخصص بیماری‌های عفونی