بیمارستان مریم
دکتر مظاهر هادی

دکتر مظاهر هادی

جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار
دکتر مژده نواب

دکتر مژده نواب

جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار
دکتر سوسن ریاحی

دکتر سوسن ریاحی

جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار