بیمارستان مریم
دکتر مظاهر هادی

دکتر مظاهر هادی

متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری و تناسلی- اورولوژی
دکتر مژده نواب

دکتر مژده نواب

متخصص جراحی کلیه مجاری ادرار- اورولوژی
دکتر سوسن ریاحی

دکتر سوسن ریاحی

جراحی کلیه