آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهظهردکتر عبادی۱۴-۱۷/۳۰
دوشنبهظهردکتر عبادی۱۴-۱۷/۳۰