آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهعصردکتر مصطفی گلکار۱۴-۱۸
شنبهعصردکتر شهرام عبادی۱۴-۱۸
دوشنبهعصردکتر مصطفی گلکار۱۴-۱۸
دوشنبهعصردکتر شهرام عبادی۱۴-۱۸
چهارشنبهعصردکتر مصطفی گلکار۱۴-۱۸
چهارشنبهعصردکتر شهرام عبادی۱۴-۱۸