آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
چهار‌شنبهصبح--
چهار‌شنبهعصردکتر معصومه یکتا۱۷-۱۹