آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه صبحدکتر محمد امین حبیبی راد۸-۱۰
یکشنبهصبحدکتر جمالی (فوق تخصص)۸-۱۰
چهار‌شنبهصبحدکتر محمد امین حبیبی راد۸-۱۰