آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
چهارشنبهصبحدکتر باقری ۱۰-۱۲
چهارشنبهصبحدکتر مهران پیرسحرخیز۱۰-۱۲